Diplomové práce

Diplomová práce čeká každého studenta posledního ročníku magisterského studijního programu vysoké školy. Zákon o vysokých školách zakotvuje přímo povinnost diplomovou práci napsat a obhájit.

Psaní diplomové práce od vás bude tedy vyžadovat pečlivost a vážný přístup. Už jen volba tématu diplomových prací, pečlivé formátování textu, nebo jen prosté hlídání termínu odevzdání práce je více než důležité.

S tím vším vám pomůžeme v ProfiPodklady Ostrava. A v době elektronické komunikace není problém pomoci studentům z celé ČR. Stačí jeden email s tématem diplomové práce.

Co je diplomová práce?

Zdárné obhájení diplomové práce před oborovou komisí je jednou z několika podmínek k získání magisterského nebo inženýrského titulu. Cesta k obhájené diplomové práci však stojí spoustu úsilí a času a neobejde se bez zkušeností se psaním závěrečných prací, které Vám garantuje a nabízí náš portál.

 

Diplomka je rozsáhlejší odborná studie (přibližně 50 až 90 stran a víc), jejíž povinnou součástí jsou titulní list (česky, anglicky), úvodní abstrakt, obsah, předmluva, české a cizojazyčné resumé, seznamy literatury a používaných zkratek a přílohy v podobě grafů, tabulek a jiných zachycení výsledků práce.

 

Text diplomové práce je přehledně a s pomocí číslování strukturován do kapitol a podkapitol, jež tvoří její obsah, dostupný hned v úvodu práce. Diplomová práce musí ukazovat, že se autor bezpečně orientuje na poli svého bádání, ovládá českou i cizojazyčnou terminologii oboru, dokáže pracovat se zahraniční i tuzemskou odbornou literaturou, která se váže k tématu a o které má velmi dobrý přehled.

 

Výsledkem diplomové práce je syntéza výsledků terénního, dotazníkového, statistického, případně jiného, vždy však vlastního průzkumu. V diplomové práci se autor zaměřuje na neprobádané téma nebo nahlíží a analyzuje známý problém jinou cestou. Diplomová práce tedy přináší plnohodnotný a originální výstup, byť ne v takové míře jako dizertační práce.

 

Krom samotného psaní diplomové práce je součástí celého procesu stanovení harmonogramu, rešerše literatury, vyhledání pramenů a zdrojů, sběr materiálu, odborné konzultace a věcná a jazyková korektura textu.

 

Pomůžeme s podklady pro diplomovou práci

Nabízíme Vám pomoc se psaním, přípravou a zpracováním diplomové práce formou dodání kompletních podkladů, rešerše odborné literatury, zpracování příloh, konzultací i korektur. Rádi Vám pomůžeme při práci na celém textu, ale i dílčích kapitolách diplomové práce.

 

Vaší diplomce se bude věnovat zkušený zpracovatel erudovaný v oblasti, jež tvoří téma práce.

 

Je tahle služba v souladu sa zákony České Republiky? Samozřejme! Náš portál nabízí pouze a výhradně zpracování podkladů, studijních materiálů podle požadavků klienta a ne kompletní školní práce. Tahle služba je povozována v souladu s etickým kodexem.

 

Nejčastěji zpracováváme podklady pro

 

seminární práce bakalářské práce diplomové práce eseje referáty

úvahy rigorózní práce disertační práce MBA práce ročníkové práce

semestrální práce zápočtové práce slohové práce

čtenářské deníky