Domovská stránka » Bakalářské práce

Bakalářské práce

Co jsou bakalářské práce? Bakalářská práce je typ závěrečné práce, kterou student vypracuje a obhájí při ukončení prvního stupně vysokoškolského vzdělání. Student zatím nemá zkušenosti se závěrečnou prací, ale při studiu jistě získal mnoho poznatků z psaní seminárních, případně semestrálních prací, které nyní zužitkuje. Už na začátku zpracování by měl mít řádně nastudovanou metodiku psaní závěrečné práce a formální úpravu, kterou škola vyžaduje. Další zpracování podstatně zjednoduší, pokud dokument, který píšete, je již od začátku správně naformátovaný.

Slangově řečeno bakalářská práce je nejkratší typ závěrečné práce. Rozsahově má okolo 30 – 40 NS. Skládá se z několika částí, které si níže rozebereme. Jednoduché rozdělení bakalářské práce je na dvě základní části. A to teoretickou a praktickou. V teoretické části práce student představuje své teoretické znalosti z dané problematiky. Rozebírá názory různých autorů, porovnává je mezi sebou a přidává svůj vlastní názor. V praktické části se věnuje konkrétnímu jevu, podle zadání, popisuje jeho současný stav. V poslední kapitole obvykle podsouvá své návrhy na vylepšení, změnu, popřípadě implementaci něčeho, co bylo vlastně výsledkem jeho práce. Nesmíme zapomenout na to, že každá závěrečná práce má mít stanovený nějaký cíl, případně cíle a v jejím závěru je třeba zmínit, zda tento cíl, cíle, byly splněny. Pokud ano, jak, jakými prostředky jsme je naplnili. V určitých případech je možné praktickou část vynechat, pokud se jedná o čistě teoretickou práci, např. z humanitních oborů, z nichž práce nepřinášejí nové poznatky, ale vysvětlují a rozebírají daná témata z oboru.

Základní části bakalářské práce jsou:

titulní strany,
poděkování (nepovinné),
obsah,
úvod,
jádro,
závěr,
seznam použité literatury a
přílohy, které, ale nejsou povinné.

Studentům doporučujeme dát si výjimečně záležet na vypracování úvodu a závěru. Při obhajobě si ho každý z členů komise projde alespoň zběžně očima. Na základě zkušenosti si umí udělat názor na studenta, jeho ovládání problematiky a jeho slovní vyjadřování.
Z toho důvodu je důležité, aby úvod a závěr byly „dokonalé“ v každém směru. Rozsahově by měly obsahovat 1 – 2 normostrany.
Seznam použité literatury by měl být abecedně seřazený a musí obsahovat všechny použité zdroje v závěrečné práci. Počet zdrojů při bakalářské práci by měl být alespoň 15 – 20 knižních titulů samozřejmě co nejnovějšího data, 5 – 10 internetových zdrojů, sborníky, časopisy. Pro pestrost použité literatury doporučujeme uvézt minimálně 1 – 2 zahraniční tituly.
Pro lepší pochopení zkoumaného jevu doporučujeme používat i obrázky, které práci přidají i na vzhledu. Pokud v závěrečné práci použijeme obrázky a tabulky, je třeba vytvořit i jejich obsah, který se vkládá mezi hlavní obsah a úvod.

Jak psát abstrakt bakalářské práce?

Obsahuje jméno autora, typ a téma práce, rok, počet stran. Dále se uvádí krátké představení o čem práce bude, což je jejím cílem, kolik má kapitol a co budou obsahovat. Na konci se píší klíčová slova. Nepoužíváme zbytečně mnoho klíčových slov. Opravdu vypíšeme jen ty, které jsou v práci nejčastěji. Uvedeme tak 3 – 5 klíčových slov maximálně. Abstrakt se vždy píše v 2 jazycích, a to v státním jazyce studenta a v jednom cizím světovém jazyce. Pokud se vejdete formátem do 1 strany, uvedeme oba tyto abstrakty na jedné. Pokud je však rozsáhlejší, tak slovenský uvedeme na jednu stranu a v cizím jazyce na další. Mělo by to být zrcadlově přeloženo, totožné a nepříliš dlouhé. Měl by být stručný ale zároveň výstižný. Na překlad do cizího jazyka nedoporučujeme použít internetový překladač. Pokud si neumíme s něčím rady, raději požádáme o pomoc někoho zkušenějšího. Jelikož překladač v odborných termínech překládá „bludy“. A jelikož se jedná o závěrečnou práci vysokoškolského studia, měla by mít tento překlad bezchybný.

Jak psát úvod bakalářské práce?

Úvod tvoří základ každé práce. I laik, který si ho přečte, by měl pochopit o co se v práci jedná, co bude jejím cílem, jaký bude zkoumat problém, spomenout hypotézy. Studentům doporučujeme dát si výjimečně záležet na vypracování úvodu a závěru. Při obhajobě si ho každý z členů komise projde alespoň zběžně očima.
Na základě zkušenosti si umí udělat názor na studenta, jeho ovládání problematiky a jeho slovní vyjadřování. Z toho důvodu je důležité, aby úvod a závěr byly „dokonalé“ v každém směru. Rozsahově by měly obsahovat 1 – 2 normostrany.

Jak psát jádro bakalářské práce?

JÁDRO bakalářské práce je rozděleno na dvě základní části. A to teoretickou a praktickou. V teoretické části práce student představuje své teoretické znalosti z dané problematiky. Rozebírá názory různých autorů, porovnává je mezi sebou a přidává svůj vlastní názor.
V praktické části se věnuje konkrétnímu jevu, podle zadání, popisuje jeho současný stav. V poslední kapitole obvykle podsouvá své návrhy na vylepšení, změnu, popřípadě implementaci něčeho, co bylo vlastně výsledkem jeho práce. Nesmíme zapomenout na to, že každá závěrečná práce má mít stanovený nějaký cíl, případně cíle a v jejím závěru je třeba zmínit, zda tento cíl, cíle, byly splněny. Pokud ano, jak, jakými prostředky jsme je naplnili. V určitých případech je možné praktickou část vynechat, pokud se jedná o čistě teoretickou práci, např. z humanitních oborů, z nichž práce nepřinášejí nové poznatky, ale vysvětlují a rozebírají daná témata z oboru.

Jak psát závěr bakalářské práce?

Závěr má obsahovat krátké sepsání toho, co práce obsahuje, popisuje v krátkosti jednotlivé kapitoly, jejich obsah a uvádí, zda cíl, případně dílčí cíle byly splněny. Jak jsme k tomu dospěli, jaké nástroje jsme použili. Dalším bodem závěru je pojmenování vlastních návrhů na zkoumaný jev. Posledním bodem je nějaká vize autora do budoucna řešené problematiky. Autor vyjadřuje svůj názor, ať už pozitivní nebo negativní a vysvětlí to. Případně uvede, co by se mělo změnit, upravit. Rozsahově by měl mít rovněž jako úvod 1 – 2 NS. A také by měl být psán volnějším a jednodušším stylem. Rovněž i závěr můžeme ukončit nějakým známým citátem.

Bakalářské práce – často kladené otázky:

1. Kolik procent shody může být při bakalářské práci?
– To je individuální. Každá škola má stanovené svá pravidla. Nicméně naším doporučením je nepřesáhnout 20% – ntní výsledek z centrálního registru závěrečných prací
2. Musí bakalářská práce obsahovat zahraniční zdroje?
– Ne, nemusí. Je na každém studentovi se rozhodnout, z jakých zdrojů bude při vypracování čerpat. Ale doporučujeme uvést i nějakou zahraniční literaturu. Vedoucí práce to mají rádi. A pokud Váš vedoucí práce napsal nějakou publikaci, která se danému tématu věnuje, musíte ho tam vzpomenout.
3. Je potřebná při obhajobě bakalářské práce i prezentace?
– Pokud ji škola nevyžaduje a student si troufá obhajobu bez ní, tak není nutná. Nicméně pár minut na zpracování prezentace by měl každý obětovat. Co když náhodou při obhajobě dostanu okno? Prezentace je tu právě na to, abych se uměl napojit a pokračovat v obhajobě. A okno může dostat i ten nejlepší řečník …

Bakalářská práce je často první větší prací, která čeká studenta vysoké školy. Vaši bakalářskou práci bude hodnotit vedoucí a oponent. Také se často stává, že magisterské studium bude nakonec podkladem pro budoucí povolání studenta. Psaní bakalářské práce je tedy třeba věnovat více než obvyklou péči. Je důležité mít bakalářskou práci napsanou a naformátovanou správně.
Přijďte se poradit do ProfiPodklady. Pomůžeme i Vám kdekoli v ČR.
Co je to bakalářská práce a jaké jsou nároky na její zpracování?
Úspěšná obhajoba bakalářské práce před komisí je jednou z podmínek získání bakalářského titulu. Zpracovat kvalitní bakalářskou práci proto vyžaduje nejen odborné znalosti, ale i nemalé úsilí, čas a především zkušenosti s psaním závěrečných prací, které Vám nabízí náš portál.

„Bakalářka“ je odborná studie středně dlouhého rozsahu (asi 30 až 60 stran), která obsahuje titulní stranu, úvodní abstrakt, dvojjazyčné resumé, přílohy, seznam používaných zkratek a poděkování vedoucímu práce. Ačkoliv by měla bakalářská práce odrážet solidní přehled autora o tématu, kterou se zabývá, neočekávají se nové, či přímo objevné výsledky a výstupy jako u diplomové a disertační práce.
Součástí procesu zpracování bakalářské práce je také volba tématu, vyhledávání odborné literatury, sběr a analýza dat apod.
Při psaní bakalářské práce je nutné ovládat terminologii oboru, citovat seriózní odbornou literaturu (české i cizojazyčné publikace, články, studie, sborníky z konferencí aj.), nebo vypracovat přehledné grafy.

Předmětem hodnocení je také metodologie práce, včetně zvládnutí vědeckých postupů indukce a dedukce, analýzy a syntézy, srovnávací analýzy atd., stejně jako formální a jazyková stránka.
Pomůžeme Vám se zpracováním bakalářské práce
Nabízíme pomoc s psaním a zpracováním bakalářské práce formou dodání kompletních podkladů, konzultací, rešerší odborné literatury či korektur textu. Rádi vypomůžete s prací na celém textu, ale i při zpracování jednotlivých kapitol.
Vaší bakalářské práci se bude věnovat zkušený zpracovatel erudovaný v oblasti, která tvoří Vámi zvolené téma.

Bakalářská práce je často první větší prací, která čeká studenta vysoké školy. Vaši bakalářskou práci bude hodnotit vedoucí a oponent. Také se často stává, že bakalářka bude nakonec podkladem pro budoucí povolání studenta. Psaní bakalářské práce tedy chcete věnovat více než obvyklou péči. Je tedy důležité mít bakalářskou práci napsanou a naformátovanou správně.

Přijďte se poradit do ProfiPodklady. Sídlíme v Ostravě ale, stačí jeden email a s bakalářskou prací pomůžeme i Vám kdekoli v ČR.

Co je bakalářská práce?

Úspěšná obhajoba bakalářské práce před komisí je jednou z podmínek získání bakalářského titulu. Zpracovat kvalitní bakalářskou práci proto vyžaduje nejen odborné znalosti, ale i nemalé úsilí, čas a nejlépe zkušenosti se psaním závěrečných prací, které Vám nabízí náš portál.

„Bakalářka“ je odborná studie středně dlouhého rozsahu (asi 30 až 60 stran), která obsahuje titulní list, úvodní abstrakt, dvojjazyčné resumé, přílohy, seznam používaných zkratek a poděkování vedoucímu práce. Ačkoli by měla bakalářská práce odrážet solidní přehled autora o tématu, o němž pojednává, neočekávají se nové, či přímo objevné výsledky a výstupy jako u prací diplomové a dizertační.

Součástí procesu zpracování bakalářské práce je také volba tématu, vyhledání odborné literatury, sběr a analýza dat apod.

Při psaní bakalářské práce je nutné ovládat terminologii oboru, citovat seriozní odbornou literaturu (české i cizojazyčné publikace, články, studie, sborníky z konferencí aj.) nebo vypracovat přehledné grafy.

Předmětem hodnocení je rovněž metodologie práce, včetně zvládnutí vědeckých postupů indukce a dedukce, analýzy a syntézy, komparativní analýzy atd., stejně jako formální a jazyková stránka.

Pomůžeme s podklady pro bakalářskou práci

Nabízíme pomoc se psaním a zpracováním bakalářské práce formou dodání kompletních podkladů, konzultací, rešerše odborné literatury či korektury textu. Rádi vypomůžeme s prací na celém textu, ale i dílčích kapitolách.

Vaší bakalářské práci se bude věnovat zkušený zpracovatel erudovaný v oblasti, jež tvoří Vámi zvolené téma.

Je tahle služba v souladu sa zákony České Republiky? Samozřejme! Náš portál nabízí pouze a výhradně zpracování podkladů, studijních materiálů podle požadavků klienta a ne kompletní školní práce. Tahle služba je povozována v souladu s etickým kodexem. 

Inspirujte se vzory, jak má správně vypadat bakalářská práce:

Abstrakt

Úvod

Jádro

Závěr