Domovská stránka » Diplomové práce

Diplomové práce

Co jsou diplomové práce? Diplomová práce je „třešničkou na dortu“ při ukončení vysokoškolského vzdělání druhého stupně.

Co je diplomová práce?

Zdárné obhájení diplomové práce před oborovou komisí je jednou z několika podmínek k získání magisterského nebo inženýrského titulu. Cesta k obhájené diplomové práci však stojí spoustu úsilí a času a neobejde se bez zkušeností se psaním závěrečných prací, které Vám garantuje a nabízí náš portál.

Diplomka je rozsáhlejší odborná studie (přibližně 50 až 90 stran a víc), jejíž povinnou součástí jsou titulní list (česky, anglicky), úvodní abstraktobsahpředmluva, české a cizojazyčné resuméseznamy literatury používaných zkratek přílohy v podobě grafů, tabulek a jiných zachycení výsledků práce.

Text diplomové práce je přehledně a s pomocí číslování strukturován do kapitol a podkapitol, jež tvoří její obsah, dostupný hned v úvodu práce. Diplomová práce musí ukazovat, že se autor bezpečně orientuje na poli svého bádání, ovládá českou i cizojazyčnou terminologii oboru, dokáže pracovat se zahraniční i tuzemskou odbornou literaturou, která se váže k tématu a o které má velmi dobrý přehled.

Výsledkem diplomové práce je syntéza výsledků terénního, dotazníkového, statistického, případně jiného, vždy však vlastního průzkumu. V diplomové práci se autor zaměřuje na neprobádané téma nebo nahlíží a analyzuje známý problém jinou cestou. Diplomová práce tedy přináší plnohodnotný a originální výstup, byť ne v takové míře jako dizertační práce.

Krom samotného psaní diplomové práce je součástí celého procesu stanovení harmonogramurešerše literatury, vyhledání pramenů a zdrojůsběr materiáluodborné konzultace a věcná a jazyková korektura textu.

Pomůžeme s podklady pro diplomovou práci

Nabízíme Vám pomoc se psaním, přípravou a zpracováním diplomové práce formou dodání kompletních podkladů, rešerše odborné literatury, zpracování příloh, konzultací i korektur. Rádi Vám pomůžeme při práci na celém textu, ale i dílčích kapitolách diplomové práce.

Vaší diplomce se bude věnovat zkušený zpracovatel erudovaný v oblasti, jež tvoří téma práce.

Je tahle služba v souladu sa zákony České Republiky? Samozřejme! Náš portál nabízí pouze a výhradně zpracování podkladů, studijních materiálů podle požadavků klienta a ne kompletní školní práce. Tahle služba je povozována v souladu s etickým kodexem.

Svým obsahem a formátem je velmi podobná bakalářské práci, avšak má rozsáhlejší formu a hlouběji rozebírá zkoumanou problematiku. Po úspěšném obhájení diplomové práce student získává titul Ing., Mgr., MUDr., MDDr., Nebo MVDr. Hlavním účelem každé diplomové práce je přínos ve studijním oboru. Každý student by v ní měl prokázat své dovednosti zvládání teoretických poznatků získaných během svého studia a zároveň by je měl zvládnout interpretovat do praktického obrazu zkoumání tématiky. S tímto pomáhá studentům vedoucí diplomové práce, který je vybízí k správnému dosažení cíle. Jednu z výsledných známek při obhajobě práce určuje právě on, na základě zkušenosti, dovednosti a přístupu studenta po celou dobu zpracování.

Rozsah diplomové práce je od 50 – 70 normostran. Každá škola má vlastní předepsanou strukturu, až na nějaké maličkosti jsou ale téměř všude stejné. V následujícím kroku si představíme základní prvky diplomové práce.

1. Titulní strany – každá škola má předepsaný vzor úvodních stran diplomové práce, který vyžaduje. Obsahuje obvykle název školy, téma DP, obor studenta, jméno vedoucího práce, rok, město a v neposlední řadě jméno autora práce.
2. Čestné prohlášení – obsahuje prohlášení studenta, že práci psal sám a uvedl veškerou použitou literaturu.
3. Poděkování – je dobrovolná část závěrečné práce. Student zde vyjadřuje dík vedoucímu práce za pomoc při vypracování, případně rodině, či člověku, který mu pomohl při studiu či při psaní závěrečné práce.
4. Diplomové práce – abstrakt
Obsahuje jméno autora, typ a téma práce, rok, počet stran. Dále se uvádí krátké nastínění o čem práce bude, což je jejím cílem, kolik má kapitol a co bude obsahovat. Na konci se píší klíčová slova. Abstrakt se vždy píše v 2 jazycích, a to v státním jazyce studenta a v jednom cizím světovém jazyce.
5. Obsah práce – obsahuje názvy jednotlivých kapitol a jejich umístění v práci
6. Úvod – tvoří základ každé práce. I laik, který si ho přečte, by měl pochopit o co se v práci jedná, co bude jejím cílem, jaký bude zkoumat problém. Má dodat čtenáři jednoduchý obraz o celé závěrečné práci. Našim doporučením je, aby si student dal nejvíce záležet právě na vytvoření úvodu. Při diplomové práci by měl mít rozsah 2 -3 normostrany. Je psán volnějším, nepříliš odborným stylem a používají se jednoduché věty, či krátké souvětí.
7. Jádro – je rozděleno na 3 části. V první se student věnuje teoretickým poznatkům, v druhé popisuje danou problematiku, představí stanovené cíle, a pak ve třetí, té nejdůležitější, přináší svůj vlastní názor, výzkum, průzkum a výsledky jeho zkoumání. Samozřejmě, v poslední části se píše o jeho návrzích na řešení dané problematiky a zveřejňuje, zda byl cíl práce naplněn, nebo ne. Rozsahově obsahuje cca 40 NS. Používají se odborné výrazy a odbornější styl psaní.
8. Závěr – má obsahovat krátké sepsání toho, co práce obsahuje, popisuje obsah kapitol a uvádí, zda cíl, případně dílčí cíle byly splněny. Dalším bodem závěru je pojmenování vlastních návrhů na zkoumaný jev. Posledním bodem je nějaká vize autora do budoucna řešené problematiky.
9. Seznam bibliografie – obsahuje všechny použité zdroje v práci, a to literaturu, internetové zdroje, sborníky, články, .. Měl by být seřazeny abecedně.
10. Přílohy – práce je může, ale nemusí obsahovat. Měly by náhledově přiblížit určitou část, které se věnujeme v práci. Do příloh se obvykle dávají i dlouhé tabulky.

Jak psát abstrakt diplomové práce?

Nepoužíváme zbytečně mnoho klíčových slov. Opravdu vypíšeme jen ty, které jsou v práci nejčastěji. Uvedeme tak 3 – 7 klíčových slov maximálně. Abstrakt se vždy píše v 2 jazycích, a to v státním jazyce studenta a v jednom cizím světovém jazyce. Pokud se formátově vejdete do 1 strany, uvedeme oba tyto abstrakty na jedné. Pokud je však rozsáhlejší, tak český uvedeme na jednu stranu a v cizím jazyce na další. Mělo by to být zrcadlově přeloženo, totožné a nepříliš dlouhé. Měl by být stručný, ale zároveň výstižný. Na překlad do cizího jazyka nedoporučujeme použít internetový překladač. Pokud si neumíme s něčím rady, raději požádáme o pomoc někoho zkušenějšího. Jelikož překladač v odborných termínech překládá „bludy“. A jelikož se jedná o závěrečnou práci vysokoškolského studia, měla by mít tento překlad bezchybný.

Jak psát úvod diplomové práce?

Tvoří základ každé práce. Obecně by měl popsat v začátku zkoumanou problematiku a až v další své části by se měl zabývat tím, co v práci můžeme očekávat. Má dodat čtenáři jednoduchý obraz o celé závěrečné práci. Každý z komise při obhajobě si ho určitě přečte a udělá si i na jeho základě mínění o celé práci.
Musí být psán poutavě, aby čtenář „dostal chuť“ si přečíst práci i dále. Musí mít formální úpravu. Využíváme odstavce, ale nepoužíváme nějaké zvýraznění či změněné písmo. Můžeme na upoutání uvézt i myšlenku od známého autora, která se dotýká problematiky.

Jak psát abstrakt závěr dipomové práce?

Závěr – Autor vyjadřuje svůj názor, ať už pozitivní nebo negativní a vysvětlí to. Případně uvede, co by se mělo změnit, upravit. Rozsahově by měl mít rovněž jako úvod 2 – 3 strany. A také by měl být psán volnějším a jednodušším stylem. Rovněž i závěr můžeme ukončit nějakým známým citátem.

 

Diplomová práce – často kladené otázky

Co je to normostrana (NS)?
Aby se sjednotil rozsah celkové práce, je vytvořen termín normostrana. Obsahuje 1 800 úderů včetně mezer. Do tohoto rozsahu se nepočítají obrázky.
Co jsou klíčová slova?
3 – 8 slov, které se v práci objevují nejčastěji a popisují řešenou problematiku. Uvádějí se i v cizím jazyce, stejně jako abstrakt

Formální úprava diplomové práce

Každá škola má svou strukturu závěrečných prací. Doporučujeme nastudování si těchto formálních záležitostí ještě před samotným zahájením psaní, nakolik dodatečné formální úpravy jsou někdy náročnější než samotné psaní.

Inspirujte se vzory, jak má správně vypadat diplomová práce:

Abstrakt

Úvod

Jádro

Závěr