Rigorózní práce

Rigorózní práce už je náročnější odborná publikace. Má větší rozsah a jejím cílem je prokázat, že autor díky studiu získal odborné znalosti na vědecké úrovni.

Vypracování a také obhajoba rigorózní práce vede k získání tzv. malého doktorátu a titulu PhDr., RNDr., JUDr., ThDr. či ThLic, psaných před jménem. Pro získání tzv. velkého doktorátu je třeba vypracovat disertační práci.

Rigorózní práce může být napsána na základě předchozí bakalářské práce či diplomové práce přičemž je kladen mnohem větší důraz na vědecký ráz publikace a kvalita je podpořena i větším rozsahem.

Co je rigorózní práce?

Napsání a obhajoba rigorózní práce představuje spolu se složením rigorózní zkoušky podmínky k získání tzv. malého doktorátu a titulů PhDr., RNDr., JUDr., ThDr. či ThLic, psaných před jménem.

 

Rigorózní práce stojí mezi prací diplomovou a disertační. Její doporučená délka je kolem 100 normovaných stran, i když přesný rozsah stanovuje každá univerzita (fakulta či katedra). Ačkoli jsou nároky na zpracování rigorózní práce vyšší než u diplomky, je možné a v praxi oblíbené navázat na téma úspěšně obhájené diplomové práce, a prohloubit nebo rozšířit tak předchozí bádání.

 

Očekává se samostatný výzkum, kritická reflexe zahraniční odborné literatury vztahující se k tématu a schopnost názorně prezentovat výsledky bádání.

 

Pomůžeme s podklady pro rigorózní práce

Nabízíme výpomoc s přípravou a psaním rigorózní práce formou dodání kompletních podkladů, rešerše odborné literatury, vyhotovení příloh, konzultací i korektur. Rádi Vám pomůžeme s celým textem, ale i dílčími kapitolami rigorózní práce.

 

Vzhledem k vyšší odbornosti a náročnosti, jež napsání rigorózní práce obnáší, od Vás budeme potřebovat co nejdetailnější zadání a vstupní informace. Vaše práce bude v rukou zkušeného zpracovatele, odborníka v dané problematice, se kterým budete po celou dobu v kontaktu.

Je tahle služba v souladu sa zákony České Republiky? Samozřejme! Náš portál nabízí pouze a výhradně zpracování podkladů, studijních materiálů podle požadavků klienta a ne kompletní školní práce. Tahle služba je povozována v souladu s etickým kodexem.

 

Nejčastěji zpracováváme podklady pro

 

seminární práce bakalářské práce diplomové práce eseje referáty

úvahy rigorózní práce disertační práce MBA práce ročníkové práce

semestrální práce zápočtové práce slohové práce

čtenářské deníky