Domovská stránka » Rigorózní práce

Rigorózní práce

Napsání a následná obhajoba rigorózní práce je součástí absolvování rigorózní zkoušky. Tu mohou provádět pouze absolventi, kteří v minulosti získali titul magistr. Na zkoušku se mohou přihlásit v daném oboru, ve kterém tento titul získali, případně ve velmi příbuzném. Po úspěšném absolvování rigorózní zkoušky získávají titul podle oboru – např. JUDr., PhDr., PeadDr., RNDr., ThDr. apod. Po úspěšném zvládnutí této zkoušky se titul uvádí před jménem, čímž se odlišuje od „velkého doktorátu“, kde se titul píše za jménem.

„Rigorózka“ (slangově) je typ závěrečné práce, kde student dokazuje své kvality, jak umí samostatně a vědecky zpracovávat teoretické poznatky, jak je umí využít ve své práci a dále je aplikovat. Práce musí být originální, má přinášet něco nového, nový pohled na rozebíránou problematiku. Pokud nadvazujete na svou diplomovou práci, je důležité, abyste si dali pozor, aby „rigorózka“ nebyla jen nějakým přepisem vět z předešlé práce. Musí obsahovat nové poznatky, názory a mít svůj vlastní styl. Rozsahově by se měla pohybovat v rozmezí okolo 80 – 120 normostran. Vždy je třeba se držet a usměrňovat směrnicemi dané univerzity, kde práci budete obhajovat. Jak to bylo i při předešlých pracích, konečná známka je složená i z formální úpravy zpracování. Metodika psaní těchto závěrečných prací je téměř všude stejná, ale jednotlivé univerzitní směrnice mohou mírně lišit.

Základní rozdělení „rigorózky“ na části je:

  • titulní listy,
  • čestné prohlášení,
  • obsah,
  • seznamy obrázků, tabulek, grafů a zkratek,
  • abstrakt,
  • úvod,
  • jádro,
  • závěr,
  • seznam literatury a
  • nepovinné přílohy.

Některé školy vyžadují zpracování i RESUMÉ, které je uvedeno na konci práce. Jádro rigorózní práce se dělí na dvě části – a to teoretickou a praktickou. V praktické části se věnujeme konkrétnímu jevu, podle zadání, popisujeme jeho současný stav, realizujeme vlastní výzkum. Je třeba, abychom načrtli cíl našeho výzkumu, metody, stanovili hypotézy, popsali jak jsme prováděli analýzu a jak jsme to následně interpretovali dál.
Rigorózní práce se píše v autorském plurálu a všechny použité zdroje musí být řádně citovány a uvedeny v seznamu literatury. Jednotlivé citační normy si udává každá univerzita ve své metodice psaní závěrečných prací.
Rigorózní práce je obvykle posuzována dvěma oponenty, kteří napíší posudky a při obhajobě se k nim vyjádří následně i student. Při obhajobě musíme nejvíce dbát na to, abychom vyzvedli, co práce přinesla do odborného světa, zda se nám potvrdily nebo vyvrátily hypotézy a co další navrhujeme do praxe. Na rozdíl od diplomovky by měla mít větší míru samostatnosti autora, tedy by neměla být jen souhrnem nastudovaných teoretických znalostech a literatury. Rigorózka by měla mít vyšší vědeckou úroveň a měla by být psaná odbornějším a náročnějším stylem. Měl by zde být vidět posun studenta od psaní diplomové práce.

Jak psát úvod rigorózní práce?

Studentům doporučujeme dát si výjimečně záležet na vypracování úvodu a závěru. Při obhajobě si ho každý z členů komise projde alespoň zběžně očima. Na základě zkušenosti, si umí udělat názor na studenta, jeho ovládání problematiky a jeho slovní vyjadřování. Z toho důvodu je důležité, aby úvod a závěr byly „vyšpikované“ v každém směru. Je důležité, aby úvod inspiroval každého čtenáře si práci přečíst celou. Rozsahově by měl mít 2 – 3 NS, měl by být psán odborným stylem, srozumitelným i pro laickou veřejnost. Měl by v čtenáři vzbudit pocit, že práce ho bude zajímat a že si ji chce přečíst celou. Nesmí obsahovat žádné gramatické a stylistické chyby. Musí být podle vzoru univerzity, na níž se práce bude obhajovat.

Jak psát jádro rigorózní práce?

Jádro „rigorózky“ je členěno na jednotlivé kapitoly tak, aby měla logickou následnost a byla snadno čitelná. V začátku bychom měli představit předmět práce a vysvětlit nové a těžší pojmy, které budou v práci používány, své teoretické znalosti z dané problematiky. Rozebíráme názory různých autorů, porovnáváme je mezi sebou a přidáváme svůj vlastní názor na řešen stav. Vždy musí být uveden zdroj, odkud jsme danou myšlenku převzali. V praktické části se věnujeme metodice, výzkumu, hypotézám, výzkumnému vzorku, nástrojem získání dat, analýzám, výsledkům, vyhodnocení a diskusi. Jednotlivé části nejsou povinné. Vybíráme z nich ty, které se nám pro naši práci hodí. Doporučujeme si dát velmi záležet na výběru tématu. Musí to být téma, která nám je blízká, abychom už před zahájením psaní řádně věděli o čem chceme psát, co chceme zkoumat a co bychom chtěli prací dosáhnout.

Jak psát závěr rigorózní práce?

V závěru práce bychom se znovu měli zmínit o cíli, který byl stanoven již v úvodu, hypotézách a výsledcích. Popíšeme, zda se nám cíl podařilo naplnit a jaké prostředky a metody jsme na to využili. I v rigorózke by měl závěr obsahovat nějakou autorovu vizi do budoucna rozebírání problematiky. Autor by měl v závěru rovněž uvézt i přínos této práce do oboru, případně její využití přímo v praxi. Rozsahově by měl mít 2 – 3 NS a měl by být nějakým popisem toho, o čem práce byla a co se prací dosáhlo. Autor by zde měl uvézt i to, proč se rozhodl právě pro toto téma a zda jeho očekávání toho, co bylo dosaženo, se naplnily.

Často kladené dotazy:

1. Kolik a jakých zdrojů má obsahovat rigorózní práce?
– Výběr jednotlivých zdrojů a jejich počet je na zvážení každého studenta. Avšak doporučujeme pestrost zdrojů, kterou zabezpečíme použitím různých vědeckých časopisů, sborníků a v neposlední řadě využitím zahraniční literatury. Doporučený minimální počet zdrojů je 50.

2. Jaký rozsah má mít rigorózní práce?
– Rozsah práce by měl být od 80 – 120 NS, což představuje 144 000 – 219 600 znaků

3. Musí být i rigorózní práce originální dílo?
– Každá práce, pod kterou se autor podepíše, musí být originálním dílem. Nemohu se přece podepsat pod něco, co jsem od někoho odepsal a neuvedl ho tam jako autora.

Rigorózní práce už je náročnější odborná publikace. Má větší rozsah a jejím cílem je prokázat, že autor díky studiu získal odborné znalosti na vědecké úrovni.

Vypracování a také obhajoba rigorózní práce vede k získání tzv. malého doktorátu a titulu PhDr., RNDr., JUDr., ThDr. či ThLic, psaných před jménem. Pro získání tzv. velkého doktorátu je třeba vypracovat disertační práci.
Rigorózní práce může být napsána na základě předchozí bakalářské či diplomové práce, přičemž je kladen mnohem větší důraz na vědecký ráz publikace a kvalita je podpořena i větším rozsahem.

Co je rigorózní práce?

Napsání a obhajoba rigorózní práce představuje spolu se složením rigorózní zkoušky podmínky k získání tzv. malého doktorátu a titulů PhDr., RNDr., JUDr., ThDr. či ThLic, psaných před jménem.

Rigorózní práce stojí mezi prací diplomovou a disertační. Její doporučená délka je kolem 100 normovaných stran, i když přesný rozsah stanovuje každá univerzita (fakulta či katedra). Ačkoli jsou nároky na zpracování rigorózní práce vyšší než u diplomky, je možné a v praxi oblíbené navázat na téma úspěšně obhájené diplomové práce, a prohloubit nebo rozšířit tak předchozí bádání.

Očekává se samostatný výzkum, kritická reflexe zahraniční odborné literatury vztahující se k tématu a schopnost názorně prezentovat výsledky bádání.

Pomůžeme Vám se zpracováním 

Nabízíme výpomoc s přípravou a psaním rigorózní práce formou dodání kompletních podkladů, rešerše odborné literatury, vyhotovení příloh, konzultací i korektur. Rádi Vám pomůžeme s celým textem, ale i jednotlivými kapitolami rigorózní práce.
Vzhledem na vyšší odbornost a náročnost, kterou napsání rigorózní práce obnáší, budeme od Vás potřebovat co nejdetailnější zadání a vstupní informace. Vaše práce bude v rukou zkušeného zpracovatele, odborníka v dané problematice, se kterým budete po celou dobu v kontaktu.

Rigorózní práce už je náročnější odborná publikace. Má větší rozsah a jejím cílem je prokázat, že autor díky studiu získal odborné znalosti na vědecké úrovni. 

Vypracování a také obhajoba rigorózní práce vede k získání tzv. malého doktorátu a titulu PhDr., RNDr., JUDr., ThDr. či ThLic, psaných před jménem. Pro získání tzv. velkého doktorátu je třeba vypracovat disertační práci.

Rigorózní práce může být napsána na základě předchozí bakalářské práce či diplomové práce přičemž je kladen mnohem větší důraz na vědecký ráz publikace a kvalita je podpořena i větším rozsahem.

Je tahle služba v souladu sa zákony České Republiky? Samozřejme! Náš portál nabízí pouze a výhradně zpracování podkladů, studijních materiálů podle požadavků klienta a ne kompletní školní práce. Tahle služba je povozována v souladu s etickým kodexem.