Domovská stránka » Seminární práce

Seminární práce

Seminární práce je obvykle kratší útvar s rozsahem do 10 NS. Samozřejmě, někdy může být rozsah i vyšší, to však záleží od zadání. Musí obsahovat všechny náležitosti jako každá závěrečná práce. Tedy musí obsahovat titulní stranu, obsah, úvod, jádro, závěr a seznam použité literatury. Stejně jako i jiné druhy závěrečných prací, i semestrální práce může obsahovat nepovinné přílohy. Úvod práce by měl jasně popisovat problém, nebo výzkumnou otázku, tedy popis toho, čím se student v ní bude zabývat, postup tvorby a jemný nástin struktury práce.

Seminární práce by měla obsahovat teoretické znalosti z dané problematiky. Její teoretická část je vlastně stručná analýza literárních zdrojů. Je důležité, aby student měl nastudované více literatury či pramenů z dané problematiky a do své práce uvedl jen nějaký ten „výcuc“.Tedy to, co on považuje za nejdůležitější k danému tématu. Musí s literaturou umět pracovat, aby dal teoretické části požadovanou strukturu a obsah. Tedy, aby to nevypadalo, že je to jen odněkud zkopírované. Každá informace v teoretické části musí být řádně citována a parafrázována. V seminární práci se velmi často nepoužívají přímé citace.

Další část je věnována vlastnímu zpracování. Tedy student zde představuje vlastní názory na probíranou problematiku. Při známkování práce se klade největší důraz právě na tuto část. Student si tu však musí dát pozor, aby se neodchýlil od zadání a věnoval se jen tématu, která mu byla přidělena.

V závěru práce bychom se znovu měli zmínit o cíli, který byl stanoven již v úvodu. Popíšeme, zda se nám ho podařilo naplnit a jaké prostředky jsme na to využili. Důležitou součástí seminární práce by měl být závěr. Musí obsahovat nějakou autorova vizi do budoucna rozebírání problematiky. Autor by měl v závěru rovněž uvézt i přínos této práce.
Seminární práce je poddruh závěrečné práce a proto musí splňovat všechny její standardy. Musí být pravopisně a stylisticky dokonalá, protože i toto je součástí výsledné známky. Měla by být psaná odborně a raději v kratších souvětích.

Jak psát úvod seminární práce?

Úvod v seminární práci by měl mít max. 0,50 – 1 NS. Měli bychom v něm popsat zkoumán problém, případně objekt, kterým se v práci budeme zabývat. Měl by být psán volnějším stylem, aby mu rozuměla i laická společnost. Formální úpravu dodržujeme na základě odorúčaní školy, rozdělujeme i na odstavce, aby to bylo viditelné i na první pohled. Jako při každé práci na psaní úvodu si dáváme záležet, neboť je to právě ta část, kterou si přečte téměř každý.

Jak psát jádro seminární práce?

Jádro seminární práce by mělo obsahovat teoretické znalosti z dané problematiky. Rozděluje se na teoretickou a praktickou část. Teoretická část je vlastně stručná analýza literárních zdrojů. Je důležité, aby student měl nastudované více literatury, či pramenů z dané problematiky a do své práce uvedl jen nějaký ten „výcuc“. Tedy to, co on považuje za nejdůležitější k danému tématu. Musí s literaturou umět pracovat, aby dal teoretické části požadovanou strukturu a obsah. Tedy, aby to nevypadalo, že je to jen odněkud zkopírované. Každá informace v teoretické části musí být řádně citována a parafrázována. V seminární práci se velmi často nepoužívají přímé citace. Praktická část je věnována vlastnímu zpracování. Tedy student zde představuje vlastní názory na probíranou problematiku. Při známkování práce se klade největší důraz právě na tuto část. Student si tu však musí dát pozor, aby se neodchýlil od zadání a věnoval se jen tématu, která mu byla přidělena. Musí uvádět vlastní názory a měl by uvézt i jeho návrh na řešení daného problému.

Jak psát závěr seminární práce?

Závěr seminární práce by znovu měl zmínit cíl, který byl stanoven již v úvodu. Popíšeme, zda se nám ho podařilo naplnit a jaké prostředky jsme na to využili. Musí obsahovat nějakou autorova vizi do budoucna rozebírání problematiky. Autor by měl v závěru rovněž uvézt i přínos této práce. Rovněž by ale měly být používány jednoduché věty a uvolněnější styl psaní. V závěru by mělo být vlastně shrnuty všechno to, o čem práce je.

Seminární práce – často kladené otázky

1. Musí být i seminární práce originální dílo?
• Každá práce, pod kterou se autor podepíše, musí být originálním dílem. Nemohu se přece podepsat pod něco, co jsem od někoho odepsal a neuvést ho tam jako autora.

2. Musí mít seminární práce formální úpravu?
• Formální úprava je částí výsledné známky. Každá škola má svou vlastní metodiku psaní, kde jsou uvedeny požadavky na zpracování jednotlivých prací.

3. Kolik zdrojů má mít seminární práce?
• Tento parametr je individuální. Záleží to od náročnosti zpracování. Doporučujeme avšak uvézt minimálně 10 zdrojů při 10 stranové seminární práci. Všechny zdroje být však měly být důvěryhodné a řádně uvedeny v seznamu literatury.

Seminární práce nemusí být nijak zvlášť dlouhá. Většinou stačí 5 – 20 stran odborného textu. Cílem seminárky je seznámení studenta postupy při práci s odborným textem.

Co je seminární práce?

Seminární práce, zkráceně seminárka, je písemný úkol a její odevzdání v řádném termínu rovněž podmínka k získání zápočtu na vysoké nebo vyšší odborné škole (sporadicky píší seminární práce též středoškoláci).

Seminární práce, na rozdíl od referátu, obvykle není určena k ústnímu přednesu, zato se vyžaduje splnění elementárních náležitostí odborného textu.

Rozsah i forma seminárky se různí v závislosti na oboru, předmětu nebo požadavcích učitele. Maximální délka však zpravidla nepřesahuje 9000 znaků, tj. 5 normovaných stran.

Kvalitní seminární práce předpokládá kritickou reflexi odborné literatury a schopnost citovat z ní tak, jak ukládá citační norma. Samotný text by měl přinášet samostatné analytickékomparativní či syntetické uchopení tématu.

Seminární práce se člení na úvod, hlavní stať, závěr, součástí je seznam literatury a pramenů, někdy titulní list, obsah a přílohy.

Pomůžeme s podklady

Na vypracování a odevzdání seminární práce závisí to, zda obdržíte zápočet a ukončíte předmět. Pokud si nevíte rady s tématem nebo nestíháte, nechte napsání seminární práce na nás!

Zpracujeme kompletní podklady k Vaší seminární práci a nenecháme Vás na holičkách, ani pokud jde o přílohy a další požadované výstupy.

O Vaši seminární práci se postarají zkušení a erudovaní zpracovatelé se znalostmi z potřebného oboru.

Je tahle služba v souladu sa zákony České Republiky? Samozřejme! Náš portál nabízí pouze a výhradně zpracování podkladů, studijních materiálů podle požadavků klienta a ne kompletní školní práce. Tahle služba je povozována v souladu s etickým kodexem.

Inspirujte se vzory, jak má tahle práce správně vypadat:

Úvod

Jádro

Závěr