Citace v bakalářské práci

Při tvorbě nejen bakalářské, ale i jakékoliv jiné závěrečné nebo seminární práce, je nutné, aby byl citován veškerý převzatý materiál podle stanovených citačních norem. Nejčastěji užívanou citační normou je ISO 690, ale na každé fakultě může být uplatňována buď její upravená verze, nebo vlastní citační norma fakulty. Tyto informace je vždy nutné nastudovat ještě před začátkem psaní bakalářské nebo jin práce, a jednotný způsob citování pak užívat napříč celým textem.

 

Způsob citace v bakalářské práci: S ohledem na fakt, že bakalářská práce je poměrně rozsáhlým textem, často se užívá zkrácených citací prostřednictvím poznámek pod čarou. Poznámka pod čarou obsahuje pouze informace o autorově příjmení, názvu knihy nebo článku, roce vydání a čísle strany, ze které je citace převzata.

 

Citace v poznámce pod čarou pak může vypadat například takto: NOVÁKOVÁ, Korporátní využití fosforu v praxi. 2008, s. 79. Kompletní bibliografický záznam je pak uváděn v seznamu použitých zdrojů, kde může vypadat například takto: NOVÁKOVÁ, Petra. Korporátní využití fosforu v praxi. 2. vyd. Praha: Grada Publishing, 2008. 178 s. ISBN 478-60-247-2489-8. Kromě citací pod čarou je možné používat také tzv. harvardské citace, u kterých je citovaná pasáž označena například takto: Dle MACHEKA (1997, s. 182) je rozebíraná problematika označována jako…, atp. Další podobou citací jsou číselné odkazy, kdy všechny citované odstavce jsou označeny hranatou závorkou s číslem. Pod konkrétním číslem jsou pak v seznamu citací v závěru práce uvedeny jednotlivé zdroje.

 

Jak v bakalářské práci rozeznat citaci od parafráze? V případě, že v textu používáte text, který je doslovně převzat z díla jiného autora, je nutné jej označit jako přímou citaci. Pod přímou citací rozumíme odlišení textu kurzívou od jiného textu, a jeho oddělení uvozovkami. Za takovouto citací opět uvádíme autora, publikaci a číslo strany ze které jsme text převzali. Existuje obecné pravidlo, podle kterého by žádná závěrečná práce neměla obsahovat více než 10 % přímých citací. Potřebujeme-li v bakalářské práci převzít myšlenky jiných autorů, je proto častěji užíváno tzv. parafráze, kdy text jiného autore přeformulujeme vlastními slovy, avšak zachováme jeho význam a hlavní myšlenky. Za takový text opět uvádíme zdroj.

 

Jak v případě přímé citace, tak v případě parafráze je vždy nutné uvádět adekvátní zdroje, jinak by vaše práce mohla být označena za plagiát. Uvádění zdrojů je nutné nejen u převzatých textů, ale i obrázků, tabulek a grafů. Nevíte-li si s citacemi rady, kontaktujte nás, pomůžeme Vám!