Domovská stránka » Blog » Jak napsat metodiku bakalářské práce

Jak napsat metodiku bakalářské práce

Zpracování jakékoliv vědecké práce, ať už jde o bakalářskou, diplomovou, disertační nebo jinou, vyžaduje užití vědeckých metod. Úplně každý vědní obor disponuje standardizovanými postupy, které je nutné v průběhu výzkumné činnosti aplikovat do praxe. Nyní se pokusíme nastínit obecný postup, který je možné univerzálně aplikovat na většinu vědních oborů.

 

Vezměme v úvahu modelovou situaci, kdy chceme vytvořit bakalářskou práci, jejíž výzkumná část se zabývá analýzou konkrétního souboru respondentů, a jeho názoru, nebo zkušenostmi s určitým zkoumaným jevem. Pravděpodobně nejvýhodnější variantou je pro získání dostatečného množství dat v relativně krátkém časovém horizontu užití dotazníkové metody výzkumu.

 

Nejprve si v odborné literatuře nastudujeme maximum informací o zvolené výzkumné metodě. Ty nejdůležitější pasáže následně ocitujeme v popisu užité výzkumné metody v rámci kapitoly věnující se metodice naší práce. Následně můžeme přistoupit k tvorbě samotného dotazníku, a popisu toho, co se jeho prostřednictvím snažíme zjistit, kdy, kde a od koho.

 

Při konstrukci jednotlivých otázek je vždy nutné mít na paměti, že tyto musí korespondovat s cíli práce, které jsme si stanovili. V praxi tím máme na mysli, že jednoduše neklademe zbytečné otázky. Vyplnění dotazníku by pro respondenta mělo být jednoduché, časově nenáročné, a jednotlivé otázky by měly být jasné a srozumitelné. Dotazník v konečné podobě nezapomeneme přidat mezi číslované přílohy práce.

V práci pak u popisu vlastního výzkumu nenapíšeme jen „Udělal jsem dotazník, a ten jsem rozdal lidem v supermarketu“, ale užijeme odborný jazyk, a konkrétně popíšeme jednotlivé kroky. Text pak může vypadat například takto: „Prostřednictvím vhodně zvolených uzavřených otázek dotazníku získáme od selektovaného vzorku respondentů data, jejichž následná analýza a vyhodnocení naplní stanovené výzkumné cíle, odpoví na výzkumné otázky a pomůže otestovat jednotlivé hypotézy, na základě kterých se nám podaří vyvodit závěry z naší výzkumné činnosti“. Vhodné je také věnovat dostatečný prostor popisu výzkumného vzorku, jak jsme jej vybírali, zda byla stanovena nějaká kritéria pro jeho selekci, v jakém časovém horizontu byl výzkum prováděn, kde jsme dotazník distribuovali a podobně. Pokud byli jednotliví účastníci výzkumu vybírání náhodně, toto rovněž popíšeme. V rámci sběru dat také nezapomeňte na zachování anonymity respondentů a ochranu jejich osobních dat.

 

Získaná data následně potřebujeme zpracovat a statisticky vyhodnotit. V metodice práce tedy musíme popsat, kterou metodu pro vyhodnocení dat, a jejich následné statistické zpracování jsme si zvolili. Zde důrazně doporučujeme řídit se odbornou literaturou, které je na trhu dostatek. Většina škol rovněž studentům nabízí předměty zaměřené na výuku statistických metod a metodologie, je tedy dobré se řídit i poznatky z přednášek, jelikož každá škola může mít požadavky na zpracování výzkumných dat trochu odlišné. Získané výsledky je nakonec dobré zapracovat do přehledných grafů nebo tabulek, a zjištěné jevy dostatečně popsat.

V případě, že Vám metodika vědecké práce i po přečtení tohoto článku dělá potíže, neváhejte se na nás obrátit, pomůžeme Vám.