Domovská stránka » Blog » Víte, jak napsat ročníkovou či závěrečnou práci?

Víte, jak napsat ročníkovou či závěrečnou práci?

Ročníková a závěrečná práce je středně rozsáhlý útvar odborného stylu, s nímž se autor může setkat zejména na vysokých školách, méně často též na středních školách či odborných učilištích. Jejím cílem je přiblížit autorovi pravidla vědeckého stylu a seznámit jej s principy samostatné vědecké práce. Ročníková práce by se také od méně náročnějších prací měla odlišovat zejména určitým druhem přidané hodnoty a novým příspěvkem do vědeckého diskurzu daného oboru.

 

Věcná stránka práce

 • Titulní strana práce – nahoře název školy, název práce, jméno autora a případné náležitosti vyžadované školou
 • Anotace – je neoddělitelnou součástí práce. Obsahuje souhrn logicky uspořádaných myšlenek, které charakterizují práci tak, aby si o ní mohl kdokoliv udělat rámcový přehled. Text anotace se umisťuje obvykle v úvodní části práce (běžně za vnitřní titulní stranu a před obsah). Bývá uvedena v českém a anglickém jazyce.

Obsah

 • Úvod – v úvodu se vymezí problém, kterým se chceme zabývat, s vysvětlením, proč jsme si téma zvolili, čeho chceme dosáhnout. Dále se zde definují cíle práce, které se budou v práci postupně prezentovat.
 • Stať – hlavní část práce rozdělená do kapitol a podkapitol, součástí může být řešení nějakého problému, úkolu, metodika, výsledky. Tato hlavní část bývá dělena dle zvyklostí BP a DP na teoretickou část (literární rešerši) a empirickou část (vlastní zpracování). Teoretická část uvádí a shrnuje základní poznatky zkoumaného problému v oboru. Metody práce popisují postupy a techniky, které byly při tvorbě použity a odkazují na jejich autory atd. Vlastní část práce pak obsahuje stav řešené problematiky, tedy mapování a historii zkoumání daného jevu, kdo se jakým problémem zajímal, zda-li mezi více autory nastala shoda atd. Následuje vlastní autorská práce, která z těchto poznatků vychází.
 • Závěr – zhodnocení, co autorovi napsání práce přineslo, jak je práce dále využitelná. Závěr obsahuje dosažení výsledků práce, porovnává je s již zjištěnými informacemi, uvádí důvody a příčiny shody či odchylky. V žádném případě nepopisuje subjektivní (vlastní) pocity – ty mohou být zahrnuty ve vlastní kapitole nad závěrem, nejčastěji označené „výsledky a diskuze“.
 • Přílohová část – tabulky, grafy, fotografie…
 • Seznam bibliografických citací a další, např. dokumentační přílohy. Důležitou normou pro autory je ČSN ISO 690 Informace a dokumentace – Pravidla pro bibliografické odkazy a citace informačních zdrojů. Norma specifikuje prvky, které je třeba uvádět v bibliografických odkazech a citacích všech druhů informačních zdrojů (monografie, periodika, příspěvky, patenty, kartografické dokumenty, elektronické informační zdroje, hudba, zvukové dokumenty, tiskoviny, fotografie, grafická a audiovizuální díla a filmy).
 • Seznam použité literatury

Některé zásady pro zpracování:

 • Dbát na přísně logickou výstavbu
 • V souvislosti s tím je nutno dbát i na dodržování logických a stylistických pravidel. Pokud někdo z čtenářů práce nepochopí to, co chceme vyjádřit, není to většinou jeho, nýbrž naše vina.
 • Snahou je se vyvarovat směšování objektivních výsledků a subjektivního názoru, nelze přizpůsobovat skutečnost našim názorům.
 • Je nutné dbát také na pravidla etiky a nevydávat cizí myšlenky za vlastní. Autor práce postupuje při zpracování práce v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) v platném znění.

Nemáte čas na zpracování závěrečné či ročníkové práce? Nevadí. Rádi Vám podklady zpracujeme a Vy se můžete soustředit na studium.