Domovská stránka » Blog » Víte, jak napsat seminární práci?

Víte, jak napsat seminární práci?

Seminární práce je převážně krátký slohový útvar v rozsahu maximálně 10 stran. I tak by měla být nějak strukturovaná a mělo by se u ní dodržovat i formátování textu. U všech prací by mělo být členění na kapitoly (například 2. název kapitoly) a podkapitoly (například 2.1. název podkapitoly).

 

V seminární práci by se měl zhotovitel vyvarovat gramatickým i stylistickým chybám. Důležité je správné používání mezer, závorek a autor by měl věnovat zvýšenou pozornost na správné členění odstavců.

Při psaní seminárních prací je vhodné se vyvarovat zbytečně dlouhým souvětím. Chybou je také časté opakování téhož slova. To vše pak vede k velkému počtu právě stylistických chyb.

 

Každá seminární práce musí mít svůj titulní list, kde je uvedeno autorovo jméno, název práce, učební předmět, pro který je práce psaná. Titulní strana také obsahuje ročník a obor studia.

 

U titulní strany a obsahu se nečíslují stránky. Jako strana 1 je označena první strana samostatného textu-tedy úvod.

V úvodu seminární práce by mělo být zmíněné, o čem seminární práce pojednává, čím se bude autor zabývat. Pokud je to pro práci potřebné, tak zmínit otázku, na kterou bude autor hledat odpověď. Toto důležité sdělení by mělo být také dané do strukturovaného obsahu práce.

 

Další důležitá část je metodologie, ze které autor vychází při psaní. Je tedy důležité se dostatečně věnovat teoretické části práce. Důkladně vybrat z literatury, ze které autor čerpá, to nejdůležitější pro jeho seminární práci.  Měla by se zde objevit obecná východiska, z nichž autor při psaní práce vychází.

 

Největší důležitost práce má závěr. Velmi často si hodnotitel práce nejdříve přečte právě závěr. V této části by se měl znovu objevit cíl práce, stručný popis postupu, ověřování hypotéz a pak nejdůležitější resumé.

 

Grafy a obrázky by neměly být součástí textu, ale měly by být umístěné za závěrem v sekci přílohy. Práce se tím stane přehlednější.

Na posledním místě v seminární práci se umísťuje seznam použité literatury, či internetových zdrojů, ze kterých autor čerpal.

 

Nemáte čas na zpracování seminární práce? Nevadí. Rádi Vám podklady zpracujeme a Vy se můžete soustředit na studium.