Domovská stránka » Blog » Jak správně stanovit cíl vědecké práce

Jak správně stanovit cíl vědecké práce

Vhodně stanovená výzkumný cíl je hned po dobře zvoleném tématu práce tím nejdůležitějším bodem zpracování vědeckého textu. Na první pohled se může jednat o poměrně banální záležitost, ale výzkumný cíl je něco, co prostupuje napříč celou vaší prací, protože v souladu s ním tvoříte celou teoretickou část, a o jeho naplnění pak usilujete v rámci části praktické. U obhajoby je pak postup a způsob naplnění stanoveného výzkumného cíle rovněž jedním ze stěžejních témat.

 

Pokud si zvolíte nevhodné téma práce, jediným problémem pro Vás může být nalezení motivace pro to, abyste text začali tvořit. Pokud si však špatně stanovíte cíle práce, můžou všechny Vaše snahy přijít nazmar, a může se stát, že Vaše práce bude nakonec neobhajitelná. Nyní si tedy popíšeme vhodný postup pro stanovení cílů práce.

 

Cíl předloženého textu by měl být jednoznačně stanoven a popsán již v samotném úvodu, a to včetně popisu motivace k jeho volbě apod. Více informací o tom, jak správně sepsat úvod vědecké práce můžete najít rovněž v jednom z našich článků na blogu.

 

V praxi se poměrně často stává, že se studenti snaží výzkumný cíl formulovat až poté, co sesbírali a analyzovali výzkumná data. Pokoušejí se jej tedy „ušít na míru“ výsledkům výzkumu. Tento postup je ale zcela špatný, a může se Vám díky němu zbortit konstrukce celého textu, který pak v konečném důsledku může působit nejednotně, a nesrozumitelně. Cíl práce musí být stanoven jasně, nejlépe prostřednictvím jednoduché věty nebo souvětí. V rámci výzkumných cílů se vyvarujte podmiňovacího způsobu, jako „...co by se stalo, kdyby …“. Tento způsob formulace je za prvé velmi krkolomný, a za druhé Vám může jeho naplnění při vyhodnocení výsledků působit značné formulační potíže.

 

Pro účely vhodné formulace výzkumného cíle je rovněž více než vhodné využití tzv. metody SMART, která představuje poměrně dobře aplikovatelné pravidlo, jehož jednotlivé podmínky jsou snadno zapamatovatelné. Jedná se o stručný popis vlastností, kterými by cíl práce měl vždy disponovat:

 SPECIFIC (SPECIFICKÝ): Konkrétně definujte zkoumaný problém a jeho řešení.

M – MEASURABLE (MĚŘITELNÝ): Cíl musí být možné měřit a naplnění výsledků ověřovat.

A – ACHIEVEABLE (DOSAŽITELNÝ): Stanovte si dosažitelný a přiměřený cíl. Přílišná ambicióznost je spíše na škodu.

R – REALISTIC (REÁLNÝ): Je nutné disponovat dostatem informací, dat, ale i zkušeností na straně autora, aby cíl mohl být naplněn.

T – TIMED (ČASOVĚ OHRANIČENÝ): Cíl je nutné vždy časově ohraničit, stanovit si dílčí cíle a termíny jejich naplnění.

Závěrem se jeví jako vhodné uvést, že s naplněním pravidla SMART, a celkovým procesem stanovení výzkumného cíle Vaší práce by Vám měl pomoci Váš vedoucí. Ten je Vaším mentorem a průvodcem, jehož úkolem je správně Vás nasměrovat. Více o spolupráci s vedoucím práce je možné nalézt na našem blogu.

V případě, že i po přečtení výše uvedeného máte s vytyčením výzkumných cílů práce problém, neváhejte se na nás obrátit, pomůžeme Vám.