Psaní závěrečných prací

Závěrečné práce, ať už absolventské, bakalářské, diplomové nebo disertační, mají být důkazem toho, že jste si v průběhu studia utvořili dostatečný teoretický základ pro koncepční a efektivní výzkumnou činnost, a jste schopni své teoretické znalosti prohlubovat na základě odborné literatury, a následně je efektivně aplikovat do praxe. Nyní si představíme několik základních pravidel, které je nutné při psaní závěrečných prací dodržovat.

  1. Téma své práce volte zodpovědně a beze spěchu. Vedoucího své práce zkontaktujte, co nejdříve je to možné, a veškeré kroky s ním pravidelně konzultujte.
  2. Pamatujte si zlaté pravidlo „Méně znamená více!“. Velmi často se totiž stává, že si student vybere příliš širokou tématiku, kterou ve své práci nemůže být schopen komplexně, a tedy ani kvalitně obsáhnout, a nedokáže ji adekvátně prozkoumat, čímž trpí kvalita práce. Je vždy lepší se zabývat konkrétním úzkým tématem, a věnovat se mu systematicky a do hloubky, než pouze plitce popisovat obsáhlé téma.
  3. Psaní závěrečných prací se řídí konkrétními zákonitostmi a pravidly. Nejedná se o slohové cvičení nebo esej, a proto je nutné dodržovat zásady vědecké práce, a k dané tématice přistupovat pokorně. Pochopitelně je zcela v pořádku, když vyjádříte vlastní názor, který je podložený relevantními důkazy a odbornými informacemi, ale prezentace vlastních dojmů nebo postřehů je pro psaní závěrečných prací zcela nevhodná, není-li podložena pevným argumentačním základem.
  4. Osvojte si citační normu, která je pro závěrečné práce na Vaší škole používána. Správné citace jsou nezbytně nutné, jelikož plagiátorství je trestným činem. Dbejte na pečlivé uvádění veškerých zdrojů, jež jsou v práci užity.
  5. Při psaní závěrečných prací je velmi podstatná nejen obsahová stránka textu, ale rovněž jeho formální úprava. Před odevzdáním si celý text znovu pečlivě projděte, a zkontrolujte případné chyby v textu, formátování apod. Závěrečná práce je Vaší vizitkou a odpovědnost za ni nesete výhradně vy. Vedoucí práce je mentorem a průvodcem, který Vám při psaní závěreční práce sděluje své názory, upozorňuje na vyvstalé problémy, nebo Vás vede metodologicky, ale mějte na paměti, že jeho povinnost není po Vás práci kontrolovat a opravovat.
  6. 6. Pokud se však v průběhu vypracování přesto potýkáte s problémy, a psaní Vám nejde od ruky, obraťte se na nás!!!