Vypracování bakalářské práce

Účelem vypracování bakalářské práce je prokázání schopnosti studenta koncepčně a kontinuálně pracovat za využití teoretických poznatků, které získal v průběhu svého předchozího studia, a jejich následná praktická aplikace v rámci řešení konkrétní problematiky. Psaním bakalářské práce student rovněž dokazuje, že se dobře orientuje v odborné literatuře a dalších souvisejících zdrojích, a umí nalézt řešení konkrétních situací, jež v průběhu vypracování nastávají.

Nyní si stanovíme základní postup, který je při vypracování bakalářské práce dobré dodržovat, který je však pochopitelně možné měnit na základě domluvy s vedoucím práce, nebo dle vlastního uvážení.

  1. 1. Volba vedoucího

Vedoucího své bakalářské práce si pečlivě vyberte co nejdříve je to možné. Pokuste se zeptat na reference svých starších kolegů, popřípadě si můžete prostudovat práce, které vedl jiným studentům, abyste viděli, jak jsou práce pod jeho vedením hodnoceny apod. Kvalitní vedoucí, který se svými studenty komunikuje a je jim při vypracování práce nápomocen, je jedním ze základních stavebních kamenů úspěšné bakalářské práce.

  1. 2. Volba vhodného tématu

Zvolit vhodné téma bakalářské práce je v podstatě tím nejdůležitějším krokem, jelikož se od něj odvíjí celá řada dalších činitelů. Bakalářská práce by měla rozvíjet silné stránky jejího autora, a jeho osobní zájem a zaujetí pro danou problematiku. Proto, nevíte-li si rady s volbou tématu, se zkuste zamyslet nad tím, která oblast Vašich studií se Vám jevila jako zajímavá, a čemu byste se rádi věnovali detailněji? Svůj nápad následně prokonzultujte s vedoucím Vaší práce.

  1. 3. Popište výchozí situaci cíle a očekávaný přínos práce

Smysl bakalářské práce spočívá ve volbě paradigmatu, a vymezení výzkumných cílů. Čtenáři je následně možné také představit očekávané přínosy práce, a její přínos v praxi.

  1. 4. Zvolte vhodné metody vypracování

Volba vhodných výzkumných metod je pro úspěšnou a efektivní výzkumnou činnost zcela stěžejní. Zvolíte-li nevhodnou metodu sběru a vyhodnocení dat, veškerá vaše výzkumná činnost přijde nazmar.

  1. 5. Obstarejte si co největší množství odborné literatury

Čerpejte z knihovny, odborných článků a jiných prací. Čím větší množství kvalitních zdrojů máte, tím snazší pro Vás bude následné psaní. Podotýkáme, že zdroje jako Wikipedia nebo internetové články neznámých autorů jsou pro vypracování bakalářské práce zcela nepoužitelné.

Pokud si ani po přečtení výše uvedeného nevíte s vypracováním bakalářské práce rady, není nic jednoduššího, než se obrátit na nás!!!