Výzkum u bakalářské práce

bakalářské práci ukazuje student svou schopnost. Absolvent v této práci obvykle řeší vědecké či jiné problémy. Zjišťuje vhodné metody pro řešení, dává dohromady postup, jak bude celá práce koncipována a celý problém postupně řešen. Stanovuje teoretická východiska pro následný výzkum. Nedílnou součástí celé práce je cíl práce, ke kterému se dojde nějakým výzkumem dle teorie.

 

Výzkum by měl sloužit jako inspirace pro další. Výzkum je prováděn prostřednictvím dotazníků, tedy dotazníkového šetření či hloubkovým rozhovorem. Hlavní dělení výzkumů je ale hlavně na kvalitativní a kvantitativní.

 

Kvantitativní výzkum slouží k potvrzení či vyvrácení stanovených hypotéz. Výzkum probíhá prostřednictvím sběru dat, které jsou poté analyzovány. Nejvíce dochází ke sběru malého množství informací od velkého počtu respondentů.

 

Naopak u kvalitativního výzkumu dochází k vytváření nových hypotéz a teorie. Tato forma výzkumu se používá, když je o daném tématu málo dostupných informací.

 

Nemáte čas na výzkum a zpracování podkladů pro Vaši bakalářskou práci? Nevadí, kontaktujte ProfiPodklady.cz a my se o vše postaráme.